Phần mềm kế toán Fast Accounting phiên bản: 10.1R3 phát hành ngày 09/09/2010.

Chép file smsm18.fxp vào thư mục FAST\FXP\
Nhập tên người dùng: ABC

Mật khẩu: bỏ trống
Khi thành công sẽ được màn hình như sau:

Để đổi tên: Chép file fast.dbf vào thư mục FAST\COD\

Chúc các bạn thành công!
Advertisements