Phần mềm kế toán xây dựng Fast Construction 10.1R3

Posted on Updated on


Phần mềm kế toán xây dựng Fast Construction phiên bản: 10.1R3 phát hành ngày 09/09/2010.

Link tải về
HD: Chép file smsm18.fxp vào thư mục FAST\FXP\ , nhập 6 số bất kỳ.Lưu ý: Bạn có thể backup file smsm18.fxp lại, sau khiđăng ký thành công bạn chép lại file smsm18.fxp về chổ cũ.

Nếu hiện thông báo: Số lượng máy trạm vượt quá số lượng đăng ký, chép file
fast.dbf vào thư mục FAST\COD\

Chúc các bạn thành công!

Advertisements

One thought on “Phần mềm kế toán xây dựng Fast Construction 10.1R3

  Admin responded:
  22/03/2011 lúc 1:43 sáng

  Hướng dẫn sử dụng giá thành vụ việc, công trình

  Đối với cty xây dựng, xây lắp, thường theo dõi công nợ, doanh thu và chi phí cho từng công trình và hạng mục công trình hoặc chỉ theo dõi công trình và không theo dõi hạng mục công trình.

  Đối với chương trình Fast hiện tại thì việc theo dõi công nợ doanh thu, chi phí theo công trình và hạng mục công trình về cơ bản là đã đáp ứng được yêu cầu.

  Các bước để sử dụng phân hệ Báo cáo giá thành theo công trình vụ việc như sau:
  1. DM phân nhóm vụ việc

  Danh mục này không bắt buộc phải khai báo trong chương trình. Chỉ khai báo khi người sử dụng muốn theo dõi cả công trình và chi tiết từng hạng mục công trình. Khi đó, ta sẽ sử dụng trường phân nhóm vụ việc để theo dõi cho từng công trình một.

  VD khi bạn làm một cái nhà thì bao gồm phần mái nhà, móng nhà, vv, nếu mình vừa muốn theo dõi chi phí, doanh thu của cả cái nhà, vừa muốn theo dõi doanh thu, chi phí của cả phần mái, móng, .. thì khi đó ta sử dụng trường vụ việc là phần móng nhà, mái nhà, còn phân nhóm vụ việc là cả cái nhà
  Menu: Báo cáo vụ việc, giá thành công trình/ Khai báo vụ việc và số dư đầu kỳ/ Danh mục phân nhóm vụ việc
  2. Danh mục vụ việc

  Danh mục này dùng để theo dõi công trình hoặc chi tiết hạng mục công trình tùy thuộc yêu cầu của người sử dụng.
  Vẫn ví dụ trên, nếu chỉ yêu cầu theo dõi chi phí, doanh thu của cái nhà mà không cần chi tiết cho từng hạng mục mái, móng, .., thì khi đó ta chỉ cần khai báo 1 mã vụ việc để theo dõi công trình là cả ngôi nhà. Còn nếu muốn theo dõi chi tiết cho từng hạng mục, thì khi đó trường vụ việc phải được mở tương ứng theo chi tiết các hạng mục công trình.
  Menu: Báo cáo vụ việc, giá thành công trình/ Khai báo vụ việc và số dư đầu kỳ/ Danh mục vụ việc
  3. Vào số dư đầu kỳ các vụ việc

  Dùng để cập nhật số dư đầu kỳ của các công trình hoặc chi tiết hạng mục công trình.
  Lưu ý: Ta sẽ tiến hành cập nhật số dư đầu kỳ của các vụ việc theo từng tài khoản. Sau khi cập nhật xong, người sử dụng sẽ phải tự tổng hợp số dư của các tài khoản và cập nhật vào menu KT tổng hợp/ Cập nhật số liệu/ Vào số dư đầu kỳ của các tài khoản
  Menu: Báo cáo vụ việc, giá thành công trình/ Khai báo vụ việc và số dư đầu kỳ/ Vào số dư đầu kỳ vụ việc
  4. Vào số ps lũy kế đầu kỳ của các vụ việc

  Dùng để cập nhật số phát sinh lũy kế đầu kỳ của các vụ việc theo từng tài khoản. Việc cập nhật này dùng để phản ánh số liệu của các vụ việc trên các báo cáo có liên quan đến phát sinh lũy kế.
  Việc cập nhật này là không bắt buộc nếu người sử dụng không cần lên các báo cáo phát sinh lũy kế theo vụ việc.
  Menu: Báo cáo vụ việc, giá thành công trình/ Khai báo vụ việc và số dư đầu kỳ/ Vào số phát sinh lũy kế đầu kỳ của các vụ việc
  5. Vào lũy kế vật tư cho vụ việc

  Dùng để cập nhật lũy kế vật tư đầu kỳ của các vụ việc. Việc cập nhật này dùng để phản ánh số liệu của các vụ việc trên các báo cáo có liên quan đến phát sinh lũy kế vật tư.
  Việc cập nhật này là không bắt buộc nếu người sử dụng không cần lên các báo cáo phát sinh lũy kế vật tư theo vụ việc.
  Menu: Báo cáo vụ việc, giá thành công trình/ Khai báo vụ việc và số dư đầu kỳ/ Vào lũy kế vật tư cho vụ việc
  6. Cập nhật các chứng từ phát sinh liên quan đến vụ việc

  Trên tất cả các chứng từ trong chương trình đều có trường là Mã vụ việc, nếu phát sinh nào liên quan trực tiếp tới mã vụ việc nào thì ta nhập mã vụ việc đó tại trường Mã vụ việc, còn các phát sinh nào không chỉ rõ cho vụ việc được thì ta để cuối kỳ phân bổ
  7. Kết chuyển, phân bổ cho từng công trình

  7.1 Phiếu kế toán

  Nếu dùng phân bổ hoặc kết chuyển cuối kỳ thủ công, người dùng sẽ sử dụng “Phiếu kế toán” để cập nhật.
  7.2 Bút toán phân bổ tự động

  Trước khi chạy các bút toán phân bổ tự động ta phải tiến hành khai báo các bút toán phân bổ. Việc khai báo các bút toán phân bổ tự động này được thực hiện ở menu KT tổng hợp/ Cập nhật số liệu/ Khai báo các bút toán phân bổ tự động.

  Phần khai báo, có 2 phần: phần thông tin chung và phần thông tin chi tiết.
  – Ở phần thông tin chung cần lưu ý:
  + Số thứ tự của các bút toán phân bổ. Số thự tự này chính là trình tự thực hiện các bút toán phân bổ trong trường hợp chương trình tự động thực hiện nhiều bút toán phân bổ cùng một lúc.
  + Tài khoản ghi có: là tài khoản sẽ phân bổ đi, tài khoản này có thể là tài khoản tổng hợp khi các tiểu khoản có cùng một tiêu thức phân bổ.

  – Ở phần thông tin chi tiết cần lưu ý:
  + Tài khoản ghi nợ: là tài khoản sẽ nhận phân bổ, tài khoản này phải là tài khoản chi tiết.
  + Mã vụ việc: Sử dụng trong trường hợp phân bổ được chi tiết hóa cho từng công trình. Các phát sinh được phân bổ là các phát sinh chưa rõ cho công trình nào.

  Sau khi khai báo xong các bút toán phân bổ, ta tiến hành phân bổ tự động bằng cách vào menu “Bút toán phân bổ tự động”. Tại đây ta tiến hành nhập hệ số phân bổ của từng tháng cho từng bút toán một, thông thường hệ số phân bổ do người dùng tự tính toán và xác lập.
  Sau khi nhập xong hệ số, ta dùng phím space bar để đánh dấu bút toán cần phân bổ hoặc dùng tổ hợp phím Ctrl + A để đánh dấu toàn bộ các bút toán. Dùng phím F4 để chạy phân bổ, F8 để xóa kết quả của các bút toán phân bổ. Nếu người dùng không muốn phân bổ hết thì ta có thể dùng phím chức năng F3 để nhập trực tiếp số tiền cần phân bổ.

  7.3 Bút toán kết chuyển tự động

  Trước khi chạy các bút toán kết chuyển tự động ta phải tiến hành khai báo các bút toán kết chuyển. Việc khai báo các bút toán kết chuyển tự động này được thực hiện ở menu KT tổng hợp/ Cập nhật số liệu/ Khai báo các bút toán kết chuyển tự động.
  Các bước cần lưu ý khi tiến hành khai báo các bút toán kết chuyển tự động là:

  – Số thứ tự của các bút toán kết chuyển. Số thự tự này chính là trình tự thực hiện các bút toán kết chuyển trong trường hợp chương trình tự động thực hiện nhiều bút toán kết chuyển cùng một lúc.
  – Tài khoản ghi nợ và tài khoản ghi có
  – Loại kết chuyển
  – Kết chuyển theo vụ việc:
  + (Đối với bản FA2008.F): Khai báo kết chuyển theo vụ việc, có hay không? Nếu khai báo có (1), chương trình sẽ kết chuyển chi tiết theo từng công trình, còn ngược lại khai báo không (0), chương trình sẽ không kết chuyển chi tiết theo công trình.
  + Đối với bản FA10:
  1 – K/C nhóm theo vụ việc: nếu chọn kết chuyển theo nhóm vụ việc thì chương trình sẽ thực hiện kết chuyển vụ việc nào sang vụ việc đó, các phát sinh không có mã vụ việc thì chương tình gộp chung vào và thực hiện kết chuyển.

  2 – Chỉ kết chuyển các phát sinh theo vụ việc: chương trình sẽ chỉ kết chuyển các phát sinh có mã vụ việc, còn phát sinh nào không có mã vụ việc thì sẽ không kết chuyển

  3 – Chọn danh sách vụ việc để kết chuyển: vụ việc nào được chọn thì mới được kết chuyển

  Sau khi khai báo xong các bút toán kết chuyển, ta tiến hành kết chuyển tự động bằng cách vào menu KT tổng hợp/ Cập nhật số liệu/ Bút toán kết chuyển tự động. Dùng phím Space bar để đánh dấu bút toán cần kết chuyển hoặc dùng tổ hợp phím Ctrl + A để đánh dấu toàn bộ các bút toán. Dùng phím F4 để chạy kết chuyển, F8 để xóa kết quả của các bút toán kết chuyển.

  8. Xem các báo cáo

  Các báo cáo phần vụ việc có thể tham khảo tại menu: Báo cáo giá thành vụ việc, công trình xây dựng/ Báo cáo theo vụ việc, công trình xây dựng/

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s