Phân hệ Quỹ
 • Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt, ngoại tệ… của doanh nghiệp.
 • Cho phép xem số tồn quỹ tại bất kỳ thời điểm nào.
 • Dự báo tồn quỹ.
Phân hệ Ngân hàng
 • Lập và in các chứng từ như Séc, Ủy nhiệm chi…
 • Kết nối trực tuyến với ngân hàng qua Internet để lấy sổ phụ và thanh toán.
Phân hệ Mua hàng
 • Đáp ứng nghiệp vụ mua hàng không qua kho, hàng mua trả lại, mua hàng nhập khẩu…
 • Tự động phân bổ chi phí mua hàng, theo dõi công nợ chi tiết đến từng hóa đơn mua hàng.
Phân hệ Bán hàng
 • Đáp ứng tất cả các nghiệp vụ bán hàng như hàng bán trả lại, giảm giá hàng bán…
 • Tự động tính lãi nợ cho những khoản nợ quá hạn, in thông báo công nợ đến từng khách hàng.
Phân hệ Kho
 • Hỗ trợ tất cả các phương pháp tính giá xuất kho như Nhập trước xuất trước, Giá đích danh, Bình quân cuối kỳ và Bình quân tức thời.
 • Quản lý nhập, xuất, tồn vật tư, hàng hóa theo mã quy cách như: số IMEI, số Serial Number, số khung, số máy, số SIM…
Phân hệ Tài sản cố định
 • Tự động tính khấu hao chi tiết đến từng TSCĐ, theo nhiều phương pháp. Tự động phân bổ chi phí khấu hao theo từng đối tượng sử dụng TSCĐ.
 • Phản ánh chính xác tình hình tăng, giảm, đánh giá lại tài sản.
Phân hệ Tiền lương
 • Chấm công và tính lương theo nhiều phương pháp: Lương thời gian, Lương khoán, Lương sản phẩm.
 • Tự động lập báo cáo theo dõi thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm và các khoản phải trích nộp của nhân viên.
 • Theo dõi tạm ứng và thanh toán lương chi tiết theo từng nhân viên. Hỗ trợ nhiều hình thức trả lương: 1 kỳ/tháng hoặc 2 kỳ/tháng.
Phân hệ Giá thành
 • Tính giá thành cho công trình xây dựng, đơn hàng, hợp đồng, sản xuất liên tục.
 • Tự động phân bổ chi phí khấu hao, tiền lương, công cụ dụng cụ theo nhiều tiêu thức khác nhau.
Phân hệ Thuế
 • Tự động lập bảng kê thuế đầu vào, đầu ra, tờ khai…
 • In báo cáo có mã vạch theo tiêu chuẩn của Tổng cục thuế.
Phân hệ Hợp đồng
 • Theo dõi tiến độ thực hiện các loại hợp đồng mua, bán, chi phí, công nợ và lãi lỗ.
Phân hệ Cổ đông
 • Quản lý sổ cổ đông, phát hành cổ phiếu, chia cổ tức.
 • Cung cấp công cụ gửi thư, Email, SMS để gửi thông báo và liên lạc với cổ đông.
Phân hệ Ngân sách
 • Lập kế hoạch ngân sách, kiểm soát tình hình chi tiêu, cấp phát ngân sách.
 • Đặc biệt thích hợp với các công ty đa chi nhánh, công ty con.
Phân hệ Tổng hợp
 • Tổng hợp số liệu, kết chuyển lãi lỗ, lập báo cáo tài chính.
 • Khoá sổ kế toán cuối kỳ.

Link down: http://www.misa.com.vn/Download.aspx
Crack: Click vào đây

Chi tiết: http://blogtuts.info/phan-mem-ke-toan-doanh-nghiep-vua-va-nho-misa-sme-net-2010.html

Advertisements