Ngày 06/04/2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định số 21/2011/QĐ-TTG Về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011

Số thuế được gia hạn là số thuế tạm tính hàng quý

Số thuế thu nhập DN được gia hạn là số thuế tạm tính hàng quý, số thuế theo quyết toán năm 2011, bao gồm cả số thuế năm 2010 chuyển sang nộp vào năm 2011 theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập DN.

Trường hợp DN có nhiều ngành nghề, lĩnh vực hoạt động thì thuế thu nhập DN được gia hạn không bao gồm số thuế tính trên phần thu nhập từ các hoạt động kinh doanh bất động sản, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thu nhập từ kinh doanh các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu.

Thời gian gia hạn nộp thuế

Thời gian gia hạn nộp thuế thu nhập DN đối với số thuế tính tạm nộp của từng quý năm 2011 như sau:

    Quý Thời gian gia hạn nộp thuế

  • I/2011 Không quá ngày 30/4/2012

    II/2011 Không quá ngày 30/7/2012

    III/2011 Không quá ngày 30/10/2012

    IV/2011 Không quá ngày 31/3/2013 (bao gồm cả số thuế phải nộp theo Quyết toán thuế của năm 2011)

Linkdown: Tại Đây

Toàn văn của Quyết định

Advertisements