Fast Accounting for Education là phần mềm chuyên dành cho đào tạo môn kế toán máy trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp.

Fast Accounting for Education có các phân hệ nghiệp vụ sau:
Hệ thống
Kế toán tổng hợp
Kế toán tiền mặt, tiền gửi và tiền vay
Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
Kế toán hàng tồn kho

Báo cáo chi phí theo tiểu khoản, khoản mục
Báo cáo vụ việc, giá thành công trình
Kế toán giá thành sản xuất liên tục
Kế toán giá thành sản xuất theo đơn hàng
Kế toán tài sản cố định
Kế toán công cụ, dụng cụ
Báo cáo thuế
Báo cáo quản trị theo các trường tự do
Báo cáo quản trị phân tích theo thời gian
Báo cáo quản trị phân tích theo đơn vị cơ sở
Thuế thu nhập cá nhân

Fast Accounting for Education - Phần mềm cho đào tạo môn kế toán máy trong các trường học

Đặc biệt, ngoài những chức năng nghiệp vụ của một phần mềm kế toán thì Fast Accounting for Education có chức năng quan trọng về khai báo sinh viên và lớp học, tạo bộ số liệu thử nghiệm…

Download Fast Accounting for Education: Tải về
Bài tập và hướng dẫn thực hành phần mềm Fast Accounting for Education Tải về

Advertisements