Trong tháng 7.2011 Công ty FAST đã cập nhật cho các phần mềm Fast Business, Fast Financial, Fast Accounting và Fast Book các mẫu biếu báo cáo liên quan đến TT 28/2011/TT-BTC và kết xuất số liệu sang phần mềm HTKK 3.0

File update Thông tư 28 Cho Fast Accounting.
Download

Advertisements